Tuesday, 27 December 2011

Pelbagai Kecerdasan Dan Kemahiran Berfikir

1. Apakah Tujuan Unit Ini ?

Dalam unit ini anda akan memahami lapan kecerdasan dan kemahiran berfikir yang perlu diperkembangkan di kalangan pelajar anda dalam p&p untuk pembelajaran masteri.

2. Mengapa Lapan Kecederasan dan Kemahiran Berfikir Perlu Diperkembangkan?
 Setiap pelajar mempunyai sekurang-kurangnya tujuh kecerdasan yang perlu diperkembangankan.
 Kemahiran berfikir adalah penting kerana ia merupakan kemahiran seumur hidup.
 Untuk menguasai sesuatu yang diajar,pelajar anda perlu mahir berfikir secara kritis dan kreatif,membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
3. Bagaimanakah Lapan kecerdasan Diperkembangankan?
 Menurut Howard Gardner,seorang mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan berikut:
Bahasa
Logik-matematik
Ruang (spatial)
Muzik
Kinestetik
Interpersonal
Intrapersonal
Naturalistik

1. Ciri-ciri setiap kecerdasan itu diberi dalam jadual 1
2. Guru harus mengenal pasti pelajar yang pintar cerdas atau berbakat dan membantu mereka memperkembangkan lagi dalam kecerdasan itu dengan aktiviti pengayaan.
3. Lapan kecerdasan tersebut tidak wajar sebagai satu topic yang berasingan tetapi dikembangkan secara penyerapan semasa p&p.

Jadual 1: Ciri-ciri Lapan kecerdasan
kecerdasan Cerdas dalam Pekerjaan
Bahasa Menulis karangan,sajak,piusi,pantun dan memberi ucapan Penulis,penyajak,penceramah
Logik Matematik Menaakul,kiraan,membuat analisis Saintis,jurutera,akauntan
Ruang Mencorak,melukis,mengukir Pelukis,pengukur
Muzik Mencipta lagu,menyanyi,menikmati muzik,memain alat muzik Pencipta lagu,penyanyi,pemain alat muzik,peminat muzik.
Kinestetik Gerakan,tarian,lakonan,sukan,memain permainan Atlit,pemain bola sepak,peninju,penari,pelakon
Interpersonal Perhubungan manusia Diplomat,ahli polotik,peniaga
Interapersonal Nilai murni,pendirian,falsafah Pengarang,penyajak,ahli falsafah
Naturalistik Mengecam sifat semula jadi,memburu dan pertanian Pemburu,petani,ahli sains semulajadi.


4. Ini bermakna,selain daripada penguasaan isi kandungan atau kemahiran dalam mata pelajaran itu,guru harus juga mengembangkan kelapan-lapan kecerdasan tersebut di kalangan pelajar.
5. Misalnya,dalam mata pelajaran bahasa guru harus:

Memberi tumpuan kepada perkembangan kecerdasan bahasa seperti penulisan karangan,sajak atau puisi,memberi ucapan,dan perbahasan.Kecerdasan interpersonal boleh juga dikembangkan apabila pelajar anda membuat pendirian atau pegangan atau memberi pendapatnya.Mengembangkan kecerdasan lain dengan kaedah atau aktiviti berikut:
Pembelajaran koperatif :mengembangkan kecerdasan interpersonal lakonan,permainan,simulasi,dan main peranan:mengembangkan kecerdasan kinestetik ,interpersonal,intrapersonal dan mungkin ruang melukis,melakar,membuat gambar rajah atau peta konsep:mengembangkan kecerdasan ruang
Menyanyi lagu,menulis lirik atau seni kata lagu:mengembangkan kecerdasan muzik.

1. Dalam mata pelajaran Sains,anda harus:

1. Memberi tumpuan kepada perkembangan kecerdasan logic matematik seperti kemahiran:

>Menaakul secara logik
>membuat kiraan
>membuat analisis seperti membanding,membeza,mengkelas,menilai,menyusun atur,atau mentafsir
>membuat sistesis seperti membuat infrens,kesimpulan,hipotesis,rumusan
>membuat keputusan
>menyelesaikan masalah

2. Mengembangkan kecerdasan yang lain seperti bahasa ruang,kinestetik,muzik,interpersonal dan intrapersonal dengan aktiviti yang sesuai seperti tersebut di atas

3. Apakah kemahiran berfikir?

1. Kemahiran berfikir adalah kemahiran intelek
2. Terdapat beberapa istilah berikut yang biasa digunakan untuk mengelaskan kemahiran berfikir:

1. Kemahiran berfikir aras rendah dan aras tinggi:
1. Kemahiran berfikir aras rendah tidak memerlukan pemikiran yang luas dan mendalam.Contoh:kemahiran menghafal dan mengingat kembali fakta atau maklumat
2. Kemahiran berfikir aras tinggi memerlukan pemikiran yang luas dan mendalam.Contoh:kemahiran menjelaskan,membuat analisis,menilai,menjanakan idea,membuat keputusan,menyelesaikan masalah dan merancang .
3. Perkataan ‘kemahiran berfikir`yang biasa digunakan bermaksud kemahiran berfikir aras tinggi.


2. Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK)

1. KBKK adalah kemahiran membuat penilaian tentang sesuatu data dan maklumat dan kemahiran ini memerlukan kemahiran membuat analisis data atau maklumat itu seperti membanding,membeza,menyusur atur,mengkelas,dan mengenal pasti sebab dan akibat
2. KBKK adalah kemahiran menjanakan idea yang banyak,pelbagai dan baru
3. Kemahiran mereka cipta dan membuat inovasi boleh dikelaskan di bawah kemahiran berfikir secara kreatif


3. Pemikiran ‘vertical’ dan ‘lateral’:

1. Pemikiran vertical bermakna pemikiran secara logic dan kritis

Contoh:Ali cedera di lututnya.Basikalnya kemek.Bagaimanakah kecederaan itu boleh berlaku?

2. Pemikiran lateral bermakna mengeluarkan idea yang baru tanpa berfikir secara logik;pemikiran ini merupakan pemikiran secara kreatif.

Contoh:Bagaimanakah kita boleh ukur tinggi sesuatu pokok?


4. Pemikiran bertumpu dan bercapah:

1. Dalam pemikiran bertumpu , tumpuan pemikiran diberi dalam menganalisis sesuatu data atau maklumat.

Contoh: Ali demam. Dia tidur di bilik darjah. Mengapa Ali tidak faham apa yang cikgu mengajar?

2. Dalam pemikiran bercapah, kita hendak mengeluarkan idea-idea yang banyak, pelbagai dan baru.

Contoh: Apakah kegunaan kotak buangan ?

3. Kemahiran berfikir berikut yang tidak dikelaskan melalui mana-mana istilah tersebut di atas harus dikuasai oleh pelajar anda:

1. Membuat kaitan:

Pelajar anda harus boleh mengiatkan dengan cepat dan luas mengenai sesuatu.

Contoh: Apakah boleh dikaitkan dengan ‘BUKU’?

2. Membanding dan membeza:

Pelajar anda harus boleh berbanding dan membezakan dua atau lebih benda , cerita , atau cara dengan mengenal pasti ciri-ciri persamaan dan perbezaan serta membuat huraian atau kesimpulan.

Contoh: Banding dan bezakan dua cerita: “Sang Kancil dan Buaya” dengan “Anjing dengan Bayang-bayang”.

3. Mengkelaskan:

1. Pelajar anda harus boleh mengkelaskan pelbagai benda, cerita dan cara di dalam kelas-kelas yang sesuai.

2. Kemahiran ini melibatkan kemahiran membanding dan membezakan ciri-cirinya serta mengkelaskannya di dalam kelas-kelas yang sesuai.

Contoh: Kumpulkan yang berikut ke dalam kelas-kelas yang sesuai: buku, anjing, pokok bunga raya, harimau, Ahmah.

3. Menilai

Pelajar anda harus boleh menilai sesuatu benda, tindakan, watak, cerita atau cara untuk menentukan sama ada baik, menarik, kelebihannya, akan berjaya, atau kreatif.

Contoh: Ali terlupa bawa pensel ke sekolah. Ahmad meminjamkan penselnya kepada Ali. Nilaikan perbuatan Ali dan Ahmad.

4. Menyusun atur:

Pelajar anda harus boleh menyusun atur perkataan, ayat, idea, tugas, tindakan, atau cara mengikut sesuatu urutan, ploa, hierarki atau keutamaan yang dikehendaki.

Contoh: Susunkan tugas berikut mengikut keutamaan:
1. Siram pokok bunga.
2. Baiki tayar basikal yang bocor.
3. Baut latihan matematik.

1. Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ dan ‘palsu’:

Pelajar harus boleh mengenal pasti pernyataan ‘benar’ dan ‘palsu’ dengan menggunakan pengetahuannya atau dengan menakul secara logik.

Contoh: Yang manakah benar?

1. Matahari terbit di Barat.
2. Lembu makan rumput.

1. Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat:

1. Pelajar harus boleh mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
2. Pernyataan berasaskan fakta senang dibuktikan sama ada benar atau salah
3. Pernyataan berasaskan pendapat adalah pandangan seseorang dan pernyataan itu susah dibuktikan sama ada benar atau salah

Contoh;1.Sekolah Ali mendapat 75% kelulusan dalam peperiksaan PMR pada tahun ini.(pernyataan berasaskan fakta:faktanya ialah 75% kelulusan dalam peperiksaan PMR pada tahun ini)

2. Pelajar akan belajar dengan lebih berkesan sekiranya mereka belajar dengan muzik.(pernyataan berasaskan pendapat :pendapat ialah sekiranya mereka belajar dengan muzik)
3. Mengenal pasti pernyataan berat sebelah:

Pelajar harus boleh mengenal pasti pernyataan yang berat sebelah
Contoh:Kenal pasti sama ada pernyataan berikut adalah berat sebelah;

1. Lebih daripada 90% pengguna termasuk Awie menggunakan sabun x berbanding dengan sabun Y
2. Makanan kesihatan X mengandungi lebih banyak vitamin A tetapi harganya lebih tinggi berbanding dengan makanan kesihatan Y.


3. Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai sebab:

1. Pelajar harus boleh mengenal pasti sebab bagi sesuatu tindakan atau kejadian.

Contoh: Kenal pasti sebab daripada dua pernyataan berikut: Ali terlanggar kereta. Kakinya patah.

2. Pelajar harus juga boleh menyatakan pelbagai sebab mengapa sesuatu tindakan atau kejadian berlaku.

Contoh: Aminah menangis. Mengapa?

3. Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat:

1. Pelajar harus boleh mengenal pasti akibat sesuatu tindakan atau kejadian.

Contoh: Kenal pasti akibat daripada dua pernyataan berikut: Ali tidak membuat kerja rumah yang diberi oleh gurunya. Bapa Ali menasihatinya.

2. Pelajar anda harus juga boleh meramal pelbagai akibat bagi sesuatu tindakan atau kejadian.

Contoh: Ahmad memandu keretanya dengan laju. Apakah yang mungkin terjadi?

3. Membuat inferens atau kesimpulan awal:

Pelajar anda harus boleh membuat generalisis atau hipotesis dengan mendapatkan satu pola dan membuat satu pernyataan umum atau hipotesis.

Contoh: Aminah boleh menjahit baju. Siti juga boleh menjahit baju. Apakah generalisasi atau pernyataan umum yang boleh dibuat?

4. Mentafsir:

Pelajar harus boleh mentafsir perkataan , ayat , gambar , atau graf .

Contoh: Mentafsir ayat berikut:

1. Orang itu panjang tangan.
2. Air tenang jangan di sangka tiada buaya.

1. Mengenal pasti idea utama , idea sokongan dan butir-butir terperinci:

1. Pelajar harus boleh mengenal pasti idea utama , idea sokongan dan butir-butir terperinci untuk pemahaman yang lebih jelas.
2. Idea utama dalam sesuatu perenggan mengambarkan isi kandungan di dalam perenggan itu.
3. Idea sokongan menerangkan idea utama.
4. Butir-butir terperinci menghuraikan dengan lebih mendalam tentang idea utama atau idea sokongan.

Contoh: Kenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci di dalam maklumat berikut:
Ali suka bermain bola sepak. Mereka bermain di padang kampong mereka. Padang itu kecil.

2. Merujus atau meringkas:

1. Pelajar harus boleh merumus melibatkan kemahiran mengenal pasti dan menyusun idea utama dan idea sokongan yang penting dan kemudian menyatakannya secara ringkas.

Contoh: Ringkaskan perenggan yang diberi di atas .

2. Membuat keputusan;

Pelajar anda harus boleh membuat keputusan mengikut langkah-langkah berikut:

1. Janakan pelbagai pilihan.
2. Ramalkan akibat untuk sesuatu pilihan.
3. Tentukan kriteria seperti keselamatan, kos, masa, minit, atau kriteria lain untuk membuat pilihan.
4. Pilih pilihan terbaik berasakan kriteria.

Contoh: Anda ingin membeli kasut sukan. Apakah yang harus di ambil kira untuk memilih jenis kasut sukan?

1. Menyelesaikan masalah:

1. Pelajar harus boleh menyelasaikan dua jenis masalah iaitu yang memerlukan idea baru dan memerlukan analisis.
2. Pelajar boleh menyelesaikan masalah yang memerlukan idea baru dengan mengikut langkah berikut:

1. Janakan cara atau idea untuk menyelesaikan masalah itu.
2. Pilih cara yang difikirkan baik.
3. Laksanakan cara yang telah dipilih itu.
4. Nilai sama ada cara itu berkesan.

Contoh: Persatuan Pengakap bercadang membersihkan satu kawasan pantai yang tercemar tetapi menghadapi masalah kewangan. Bagaimanakah persatuan itu boleh mendapat wang?

1. Pelajar boleh menyelesaikan masalah yang memerlukan analisis dengan mengikut langkah berikut:

1. Tentukan faktor yang mungkin menyebabkan masalah itu berlaku.
2. Janakan pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah itu.
3. Pilih cara yang terbaik.
4. Laksanakan cara yang telah dipilih itu.
5. Nilai sama ada cara itu berkesan.

Contoh: Kebanyakan pelajar di sekolah X lemah dalam mata pelajaran Matematik. Bagaimanakah masalah itu boleh diselesaikan?

4.Bagaimankah Kemahiran Berfikir Boleh Dikembangkan?

1. Guru harus mengembangkan kemahiran berfikir tersebut diatas dengan pendekatan penyerapan.
2. Dalam pendekatan penyerapan, kemahiran berfikir yang ada kaitan dengan isi kandungan mata pelajaran dikembangkan.
3. Pelajar perlu juga tahu akan jenis kemahiran berfikir yang digunakan serta langkah-langkah dalam proses berfikir.
4. Dalam perkembangkan kemahiran berfikir, guru harus juga menegaskan proses berfikir iaitu langkah-langkah dalam kemahiran berfikir itu.
5. Contoh: Dalam topik “ Benda-benda Hidup” , mata pelajaran Sains sekolah rendah, guru boleh mengembangkan kemahiran membanding dan membeza secara mengkelaskan benda hidup selain daripada mengenal pasti pelbagai benda hidup.
6. Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah berhubung dengan kemahiran membuat ayat yang mudah, anda boleh mengembangkan kemahiran menyusun atur dengan memberi perkataan dan meminta pelajar menyusunnya untuk mendapatkan ayat yang bermakna.

Contoh: Susun perkataan berikut supaya menjadi ayat yang bermakna: Badminton dengan Ali kawan-kawannya.
7. Apabila pelajar telah tahu tentang setiap kemahiran berfikir tersebut di atas , anda harus memperkukuhkan penguasaannya dengan menggunakan pelbagai aktiviti.
8. Lihat contoh di bawah ini:

Ali dan Ahmad nampak seorang tua sedang berdiri di tepi jalan.Orang tua itu hendak melintas jalan tetapi tidak berbuat demikian kerana rasa takut dan terlalu banyak.Ahmad sendiri melintas jalan.Ali membantu orang tua itu melintas jalan.

1. Guru boleh mengembankan kemahiran berfikir aras rendah dengan soalan berikut:
a. siapa yang nampak orang tua di tepi jalan?
b. Apakah yang hendak dibuat oleh orang tua itu?
c. Siapakah dibantu oleh Ali untuk melintas jalan

2. Guru boleh mengembangkan kemahiran berfikir aras tinggi dengan soalan atau aktiviti berikut:

a. mengapakah orang tua itu tidak melintas jalan?
b. Apakah akan terjadi sekiranya ali tidak membantu orang tua itu?
c. Apakah pendapat anda tentang tindakan ali dan ahmad?
d. Bandingkan watak ali dengan watak ahmad?
e. Bangaimanakah orang tua itu boleh melintas jalan sekiranya tiada ali?
f. Tuliskan sepucuk surat kepada majlis bandaraya untuk memberi cadangan bagi orang awam melintas jalan raya yang sesak
g. Perbahasan dua kumpulan akan dibahaskan yang berikut:`kereta persendirian harus tidak dibenarkan di Bandar`
h. Projek:buat satu kajian tentang jalan raya yang sangat sesak dan menyusahkan orang awam melintas jalan raya berhampiran rumah anda
i. Melukis jejantas untuk orang tua melintas jalan

3. aktiviti yang boleh digunakan untuk mengembangkan kemahiran berfikir termasuk:

a. soal jawab
b. sumbang saran
c. permainan
d. pertandingan
e. kuiz
f. teka teki
g. perbahasan
h. projek:

:mereka bentuk
Mereka cipta
Mengkaji
Menyelidik
Membuat ekperimen
Menghasilkan sesuatu produk
Menyelesaikan sesuatu masalah

1. Aktiviti untuk mengembangkan kemahiran berfikir yang tersebut di atas boleh dilakukan secara kelas,kumpulan atau perseorangan

5.Rumusan
1.Dalam p&p untuk pembelajaran masteri,guru harus mengembangkan lapan kecerdasan dan kbkk dikalangan pelajar
2.lapan kecerdasan yand dikemukakan oleh H.Gardner ialah bahasa logic matematik,ruang,kinesetik,interpersonal,intrapersonal dan naturalistic
3.Anda harus tahu pelbagai istilah yang digunakan untuk mengelaskan kemahiran berfikir seperti:

a. kemahiran berfikir aras rendah dan tinggi
b. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
c. pemikiran vertical dan lateral
d. pemikiran bertumpu dan bercapah

Kemahiran berfikir yang harus dikuasai oleh pelajar adalah:

a. membuat kaitan
b. membanding dan membeza
c. mengelaskan
d. menilai
e. menyusun atur
f. mengenal pasti pernyataan benar atau salah
g. mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat
h. mengenal pasti pernyataan berat sebelah
i. mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
j. mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
k. membuat infrens atau kesimpulan awal
l. membuat generalisasi atau hipotesis
m. mentafsir
n. mengenal pasti idea utama,idea sokongan dan butir butir terperinci
o. merumus atau meringkas
p. membuat keputusan
q. menyelesaikan masalah

5.guru harus menggunakan pelbagai aktiviti untuk mengembangkan lapan kecerdasan dan kemahiran berfikir yang tersebut di atas

Friday, 25 November 2011

pantun

PENGENALAN
Za'ba dalam bukunya ilmu Mengarang Melayu menjelaskan,"Perkataan pantun itu pada mulanya dipalkai orang dengan makna seperti atau umpama."Ada pendapat mengatakan perkataan pantun adalah daripada bahasa Minangkabau iaitu panuntun yang bermaksud pembimbing/penasihat yang berasaskan sastera lisan dalam pengucapan pepatah dan petitih yang popular dalam masyarakat tersebut.
Sehingga hari ini,pantun sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkahwinan atau pembuka atau pembuka atau penutup bicara dalam majlis-majlis rasmi.Umumnya terdapat dua jenis utama pantun iaitu pantun berkait dan pantun tidak berkait.Bilangan baris dalam setiap rangkap pantun dikenali sebagai kerat.Lima bentuk utama pantun ialah pantun dua kerat ,pantun empat kerat,pantun enam kerat,pantun lapan kerat,dan pantun dua belas kerat.Pantun yang popular digunakan ialah pantun dua kerat dan empat kerat.
Setiap pantun mesti mempunyai pembayang dan maksud pantun.Pembayang dalam setiap rangkap adalah separuh pertama daripada keseluruhan jumlah baris dalam rangkap berkenaan.Separuh kedua dalam setiap rangkap pantun pula ialah maksud atau isi pantun.
Antara ciri-ciri lain yang ada dalam sebuah pantun ialah pembayangnya mempunyai hubungan yang rapat dengan alam dan persekitaran yang rapat dengan pengucapnya seperti yang terdapat dalam contoh pantun dua kerat yang berikut :
Sebab pulut santan terasa
Sebab mulut badan binasa

Rima pantun yang baik berakhir dengan ab,ab bagi pantun empat kerat dan a,a bagi pantun dua kerat.Selain daripada pembayang ,maksud dan rima,pantun juga terikat dengan hukum suku katanya.Baginya pantun melayu,suku kata untuk setiap baris ialah antara lapan hingga dua belas suku kata sahaja.
Melalui bentuknya yang kemas dan padat,pantun berjaya menjadi menjadi alat yang penting untuk menghibur,memberi nasihat,menduga akal,meluahkan perasaan dan menyedapkan cakap.Pantun turut berfungsi sebagia media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahsia yang tersembunyi melalui
penyampaian yang berkias.

KANDUNGAN PANTUN MELAYU
Pembayang atau sampiran
Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama setiap rangkap pantun.Pembayang memainkan perana untuk memberi persamaan bunyi/rima kepada maksud.Pembayang pada baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun.
MAKSUD DAN ISI
Maksud dan isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap rangkap pantun.Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang hendak disampaikan dalam pantun tersebut(tema)
PERKATAAN
Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada tiap-tiap baris.Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya.
SUKU KATA
Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata.Dalam tiap-tiap baris pula hendaklah mengandungi antara lapan hingga dua belas suku kata.Pantun yang baik mengandungi jumlah suku kata yang sama banyak.
RIMA ATAU BUNYI
Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada tiap-tiap baris pantun.Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama dalam setiap rangkap pantun.Rima pada baris pertama pembayang mestilah sama dengan rima baris pertama maksud dan begiulah seterusnya.Rima pantun yang terbaik ialah a,b,a,b dan ada juga berima a,a,a,a..
Pantun dibawah mengandungi 4 patah perkataan dan 9 suku kata baris.Contoh pantun yang baik:

Ba/ik/ber/galas/ba/ik/ti/dak/,
Bu/li/-bu/li/ber/ta/li/be/nang/,
Ba/ik/ber/ba/tas/baik/ti/dak/,
A/sal/bu/di/sa/ma/di/ke/nang/.

CIRI-CIRI PANTUN YANG BAIK
pantun yang baik ialah pantun empat kerat yang mempunyai ciri-ciri berikut:

~mengandungi 4 kerat/baris
~jumlah perkataan dalam sebaris antara 4-5 patah perkataan
~jumlah suku kata sebaris antara 8-12 suku kata
~ada hubungan antara pembayang (2 baris diatas)dan maksud (2baris di bawah)
~bunyi rima akhir akhir seuntai pantun itu mestilah sama a,b,a,b
~bahasa yang halus,penuh kiasan dan sindiran serta serta banyak menggunakan unsur alam
~maksud isinya sarat dengan pengajaran,moral dan falsafah hidup
~sarat dengan ciri-ciri tradisional-pengunaan rangkap,ada pembayang dan maksud mempunyai nilai hidup masyarakat yang menggambarkan prespektif masyarakat yang melahir dan menggunakannya..

JENIS-JENIS PANTUN
~pantun 2 kerat
~pantun 4 kerat(jenis paling popular)
~pantun 6 kerat..
CONTOH PANTUN KANAK-KANAK

Surut pukul lima
Bangun pagi-pagi
Siram pokok bunga


Pokok bunga melur
Tanam tepi batas
Itik dah bertelur
Ayam dah menetas


Lompat si katak lompat
Lompat dalam perigi
Cepat adik cepat
Pergi mandi cuci gigi


Lompat si katak lompat
Lompat ditepi pagar
Sekolah lekas dapat
Dan mesti rajin belajar

Lompat si katak lompat
Lompat di air tenang
Pergi sekolah cermat
Emak bapa senang hati

Lompat si katak lompat
Lompat di rumput muda
Belajar kuat-kuat
Buat ilmu hari tua

Anak lembu merah
Tambat di pokok asam
Adik kena marah
Tarik muka masam

Burung Kakak Tua
Hinggap di jendela
Nenek sudah tua
Giginya tinggal dua

Burung Kakak Tua
Ada anak empat
Nenek sudah tua
Jalan pakai tongkat

Burung Kakak Tua
Bersarang celah batu
Badan sudah tua
Gigi jarang sana situ

Saturday, 5 November 2011

TEKNIK BINAAN

Teknik ini pula menekankan kepada usaha meluaskan ayat-ayat.Ia merupakan langkah-langkah penyampaian yang meminta guru-guru menunjukkan bagaimana ayat-ayat itu dapat diperluaskan unsur-unsur gatranya.Dengan memperlihatkan cara ayat-ayat itu dibina melalui peluasan gatranya.Pelajar-pelajar sentiasa dibantu untuk mengenal kemungkinan-kemungkinan struktur-struktur ayat Bahasa Melayu di samping dapat pula mempelajari dan mengenali panjang pendek ayat-ayat melalui bentuk-bentuk rangkai kata.Melalui teknik ini,guru tidak digalakkan memberi penerangan atau membuat perbandingan,tetapi menumpukan perhatian pelajar-pelajar terhadap beberapa cara ayat-ayat itu boleh diperluaskan menjadi bentuk-bentuk yang lebih besar.
     Latihan-latihan tertentu hendaklah diberi dengan tujuan untuk menguji kefahaman murid-murid tentang aspek yang diajar itu.Latihan-latihan boleh berupa latihan lisan atau bertulis dan di antara bentuk-bentuk latihan yang diberi boleh berbentuk membuat ayat pola yang sama dengan menggunakan perkataan nama tertentu yang diberi sebagai unsur predikatnya.Pelajar-pelajar dikehendaki kemudiannya memperkemaskan ayat-ayat yang diberinya itu dengan menambah perkataan tertentu yang sesuai kepada nama predikat itu..Latihan lain yang sesuai boleh juga difikirkan oleh guru yang mengajar asalkan tujuan menguji kefahaman murid-murid terhadap aspek yang diajarkan itu dapat dicapai.

TEKNIK ANALISIS

Teknik analisis merupakan langkah-langkah penyampaian tatabahasa yang berdasarkan pencerakinan.Melalui teknik ini,guru memecah-mecahkan ayat-ayat yang diberi kepada unsur-unsur binaanya,iaitu subjek dan predikat  itu dipecah-pecahkan pula kepada unsur-unsur yang lebih kecil yang membinanya.Pada mula-mula pengajaran,guru akan menunjukkan cara-cara pemecahan itu dilakukan.Kemudian latihan akan diberi,dan murid-murid diminta memecahkannya sendiri.Ini dapat dilakukan melalui proses bersoaljawab yang melibatkan guru dan murid-murid.Guru sebaik-baiknya menuliskan di papan tulis contoh-contoh analisis ayat yang betul  yang diberi oleh murid-murid.Ini bertujuan membolehkan pelajar-pelajar lain mempelajari binaan ayat dengan lebih jelas lagi.Biasanya,contoh-contoh analisis yang betul yang dilakukan oleh pelajar-pelajar sendiri boleh mengukuhkan lagi ingatan dan pemahaman mereka.Guru hanya membimbing dan membetulkan kesalahan-kesalahan yang mungkin wujud.
     Dalam pengajaran ayat-ayat dengan menggunakan teknik ini dan kaedah ini,guru dikehendaki mendedahkan beberapa ayat yang telah dicerakinkan kemungkinan binaannya itu kepada pelajar-pelajar bagi diteliti di dalam bilik darjah.Tiap-tiap ayat yang dipecah-pecahkan bahagian binaannya itu akan lebih jelas lagi jika dapat ditunjukkan dalam bentuk rajah pohon yang menerangkan bagaimana bahagian-bahagian tertentu membentuk ayat-ayat tertentu pula.Guru pula sebaik-baiknya membangkitkan kegiatan-kegiatan yang berbentuk latihan-latihan menyebut ayat-ayat yang diajarkan bahagian-bahagian binaannya itu menurut sebutannya yang betul,perbincangan mengenai kedudukan dan kejadian ayat-ayat menurut binaan unsur-unsurnya itu dan sebagainya.Dengan cara ini pelajar-pelajar dijangka akan memahami bahagian-bahagian pecahan serta kedudukan unsur binaan ayat-ayat itu sendiri.

Wednesday, 2 November 2011

Beberapa Teknik Pengajaran Tatabahasa

Di antara teknik-teknik yang disarankan ialah:

(a). Teknik penerangan
(b) Teknik keperihalan
(c) Teknik perbandingan
(d) Teknik binaan
(e) Teknik analisis

TEKNIK PENERANGAN

Teknik penerangan merupakan langkah-langkah dan cara penyampaian yang meminta guru-guru memberikan penerangan,iaitu keterangan-keterangan secara lisan tentang aspek-aspek tatabahasa yang akan dipelajari itu.Semasa keterangan-keterangan itu disampaikan,pelajar-pelajar hanya mendengar sambil cuba memahamkannya secara berkesan.
     Menurut teknik ini,penerangan hendaklah dibuat selengkap-lengkapnya.Sebaik-baiknya,guru dapat menyertakan contoh-contoh yang praktikal dan konkrit.Penerangan hendaklah juga diikuti dengan latihan-latihan tertentu.Ini membolehkan guru mengesan sejauh manakah pelajar-pelajarnya telah dapat memahami pelajaran yang disampaikan.Latihan-latihan ini boleh terdiri daripada latihan lisan atau latihan bertulis.Walau bagaimanapun,latihan bertulis perlu diberi untuk membolehkan pelajar-pelajar mengulangi dan mengamati kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dan dapat membetulkannya sendiri.

TEKNIK KEPERIHALAN

Teknik ini biasanya menugaskan guru menyediakan sebuah karangan bertulis yang mengandungi ayat-ayat daripada berbagai-bagai bentuk dan jenisnya,menurut pola-pola tertentu.Menurut Arbak Othman (1985:99)tujuannya ialah supaya kepelbagaian atau keseluruhan ayat-ayat yang bercampur di dalam karangan yang telah disusun menurut kesesuaiannya itu dapat memperlihatkan perbezaan keperihalan pemakaian perkataan-perkataan yang diajarkan.
     Biasanya,berdasarkan karangan yang disediakan itu, pelajar-pelajar dikehendaki meneliti cara-cara perkataan-perkataan bergaris itu di gunakan dalam keperihalan-keperihalan tertentu.Pada akhir pengajaran,pelajar dikehendaki menggunakan beberapa perkataan tertentu dalam ayat-ayat atau menggunakannya dalm karangan yang telah ditentukan.
     Teknik ini boleh digunakan untuk mengajarkan imbuhan-imbuhan  tertentu sama ada imbuhan kata kerja yang hadir dalam ayat-ayat dengan predikat kerja atau imbuhan nama yang hadir melalui perkataan-perkataan terbitannya.Mungkin ia berupa subjek,pencukup,predikat kerja atau sebagai penyambut dalam ayat-ayat.
     Dalam konteks pengajaran tatabahasa di sekolah-sekolah,teknik ini sesuai sekali digunakan,terutama untuk pengajaran ayat-ayat pada semua tingkatan.Ini bergantung kepada tahap penguasaan bahasa pelajar-pelajar dan teks yang digunakan.


TEKNIK PERBANDINGAN

Teknik perbandingan merupakan satu cara mengajarkan tatabahasa yang dilakukan melalui perbandingan.Guru memberi ayat-ayat yang sama polanya,tetapi mengandungi perkataan-perkataan yang diterbitkan oleh dua atau lebih bentuk imbuhan.Pelajar-pelajar akan membuat perbandingan,tentang pemakaian perkataan-perkataan itu dalam pola-pola yang sama.

Tuesday, 1 November 2011

Pengajaran Tatabahasa

Pengajaran tatabahasa termasuk ke dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.Tujuan pengajaran tatabahasa itu adalah untuk membolehkan pelajar-pelajar.
a.mengesan kelainan makna kata yang imbuhannya berbeza-beza.
b.menggunakan dengan tepat dan berkesan perkataan berimbuhan dalam kemahiran mendengar,bertutur,membaca dan menulis.
c.menggunakan golongan kata dalam pelbagai situasi.
d.membina ayat-ayat dan perenggan dalam pelbagai situasi dengan tepat,jelas dan indah.

Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksi.Namun begitu,aspek-aspek sebutan,intonasi dan semantik perlu juga ditekankan dalam kecekapan berbahasa.Sehubungan dengan itu,dalam merancang pengajaran dan pembelajaran tatabahasa guru perlu menekankan prinsip-prinsip berikut;
a.menitikberatkan makna dan penggunaan dalam konteks.
b.daripada yang mudah kepada yang sukar.
c.tidak menghafaz rumus tatabahasa.
d.bertitiktolak daripada bahan rangsangan.

Di samping itu,unsur tatabahasa yang menimbulkan kekeliruan di kalangan pelajar perlu diberi perhatian.Dalam pengajaran dan pembelajaran tatabahasa,guru perlu memberikn contoh-contoh dan latihan-latihan yang dapat menunjukkan penggunaan yang tepat dan bermakna.Pengajaran tatabahasa di sekolah-sekolah,seperti yang disarankan oleh KBSM dan KBSR hendaklah diajarkan secara tidak langsung.Ini bermakna,unsur-unsur tatabahasa yang hendak diajarkan itu akan dimasukkan ke dalam pengajaran aspek-aspek bahasa itu.Sewaktu guru-guru menyampaikan pelajaran tersebut,umpamanya pelajaran lisan,atau pelajaran bacaan dan kefahaman atau pelajaran karangan.Guru akan mengambil masa beberapa minit untuk membincangkan unsur-unsur tatabahasa itu.Guru akan menitikberatkan makna dan penggunaanya dalam konteks.Pengajaran tatabahasa,seperti ini sebenarnya memang sesuai,terutama apabila ia dilaksanakan di kalangan murid-murid peringkat rendah.

Menurut Arbak Othman (1985:19).pengajaran tatabahasa sebaik-baiknya dikendalikan untuk memahamkn para pelajar akan perkara-perkara berikut;
a. bentuk unsur-unsur tatabahasa
b. fungsi unsur-unsur tertentu tatabahasa
c. makna tatabahasa unsur-unsur tatabahasa
d. pola-pola sebutan aspek tertentu tatabahasa

Beliau juga telah mengemukakan beberapa teknik mengajarkan tatabahasa yang dianggap sesuai untuk kegunaan yang praktis di sekolah-sekolah.Di antara teknik-teknik yang disarankan ialah:
a.Teknik penerangan
b.Teknik keperihalan
c.Teknik perbandingan
d.Teknik binaan
e.Teknik analisis

Monday, 26 September 2011

Merdeka Raya

     Tanggal 23 September 2011, satu majlis yang sungguh istimewa telah berlangsung di SK Tasik Damai,Ipoh. Sambutan hari raya aidilfitri diadakan serentak dengan perasmian penutup bulan kemerdekaan.Walaupun majlis yang diadakan secara sederhana tetapi kemeriahannya amat sukar digambarkan dengan kata-kata.Wajah-wajah ceria anak didik, wajah-wajah tampan guru lelaki dan wajah-wajah jelita guru wanita begitu terserlah.Mereka semuanya bergembira menyambut hari raya aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan.Majlis bermula seawal 7.30 pagi, apabila semua murid berkumpul di dataran perhimpunan untuk menyanyikan lagu negaraku,lagu negeri perak dan seterusnya melihat persembahan mendeklamasikan sajak oleh murid-murid tahun lima dan tahun enam.Semua murid sesi pagi terlibat dengan perarakan sambil mengibarkan jalur gemilang.Sebaik sahaja selesai acara penutup bulan kemerdekaan,murid-murid berkumpul di dewan terbuka untuk meneruskan majlis sambutan hari raya aidilfitri.Berbagai juadah telah dihidangkan antaranya lemang,rendang daging,rendang ayam,nasi kerabu,sate,nasi himpit,laksa,kuih-muih dan banyak lagi.Terasa begitu cepat masa berlalu,tepat jam 12.00 tengah hari majlis tamat dan bersurai.

Tuesday, 20 September 2011

Salam perkenalan.

 Terlebih dahulu saya panjatkan beribu kesyukuran kerana dapat melajutkan pelajaran di UPSI.Setelah beberapa kali mencuba untuk melamar melanjutkan pelajaran di universiti.Akhirnya lamaran saya diterima oleh UPSI.Pada peringkat permulaan terasa susah juga untuk menguruskan masa untuk belajar,bekerja,dan untuk keluarga.Namun, demi sebuah impian untuk mengengam segulung ijazah semangat perlu dikuatkan dan usaha perlu dilakukan untuk mencapai sesuatu yang dihajati.Benar, kata orang kalau kita hendakkan sesuatu kita perlu berkorban.Saya juga perlu berkorban untuk mencapai hajat saya.Saya mohon kehadrat Ilahi agar diberi kekuatan untuk menempuh segala halangan dan ranjau yang mendatang.